ترجمه های مختلف انگلیسی ( بسم ا... الرحمن الرحیم )

 ۱- ترجمه الکساندر راس ( 1649 )

In the Name of God, gracious and merciful.

  ۲- ترجمه جرج سیل ( 1734 )

 IN THE NAME OF THE MOST MERCIFUL GOD.

   ترجمه رادوِل ( 1861)

 In the Name of God, the Compassionate, the Merciful. 

 ترجمه پالمرِد ( 1880)

 In the name of the merciful and compassionate God. 

 ترجمه عبدالحکیم ( 1905)

  By the name of Allah, the All-providing and the most Merciful God. 

 ترجمه محمد علی ( 1917)

  In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. 

 ۷ ترجمه غلام سرور ( 1929)  

  ( We commence ) with the name of God. The most Merciful ( to begin with ), The most Merciful ( to the end ). 

 -۸ ترجمه یوسف علی ( 1934) 

 In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful. 

  ۹-ترجمه  ریچارد بِل  1937 ) )

  In the name of Allah, the Merciful, the Compassionate. 

 -۱۰ ترجمه  آربِری 1955 ) )

  In the name of God, the Merciful, the Compassionate. 

 -۱۱ ترجمه ی شیر علی  1955 ) )

  In the Name of Allah, the Gracious, the Merciful. 

 ۱۲-ترجمه داوود ( 1956 ) 

 In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful. 

 ۱۳-ترجمه ی عبدالمجید دریابادی 1957 ) )

  In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful. 

 -۱۴ ترجمه ی میر احمد علی  1964 ) )

  In the name of God, the Beneficent,the Merciful.

 -۱۵ترجمه ی ظفرالله خان  1971) )

   In the name of Allah, Most Gracious, Ever Merciful. 

 ۱۶-ترجمه ی هاشم امیر علی  1974 ) )

  In the name of Allah the Rahman the Rahim. 

 -۱۷ترجمه ی محمد اسد  1980 ) )

  IN THE NAME OF GOD, THE MOST GRACIOUS, THE DISPENSER OF GRACE. 

 ۱۸- ترجمه ایروینگ ( 1985 ) 

 Inthe name of God, the Mercy-giving, the Merciful 

    به بسم الله می خوانم خدا را  ................ زمشتی خاک آدم ساخت ما را

/ 0 نظر / 58 بازدید