زیارت عاشورا

 
درمیانزیارتنامه‏ها،زیارتعاشورااز عظمت‏خاصى برخورداراست، امامان  (ع) و علماى بزرگدرطول تاریخ اهمیت‏بسیار بهآن مى‏دادند، و هر روز آن را  مى‏خواندند، و بهره‏هاى معجزآسا و درخشانى از آنمى‏گرفتند و پاداش خواندن آن  به درجه‏اى است که امام باقر (ع) به علقمه فرمود: وقتىکه اینزیارترا (باآدابش) خواندى خداوند براى تو (صدمیلیون) درجه ثبت کند، و تو را به مقامى رساند کهگویى با امام حسین (ع) شهید شده‏اى تا آنجا کهدردرجات آنها خواهى بود، وبرایت ثوابزیارتهمهپیامبران و همه رسولان و همه کسانى که از روز شهادت امام حسین (ع) تا حال، آن حضرترازیارتکرده‏اند، نوشتهو مقرر خواهد شد .(( 

ودرپایان فرمود: اىعلقمه! اگر خواستىدرهرجا هستى هر روز از همه عمرت اینزیارترا بخوان، که هر روز بهتمام این پاداش‏ها خواهى رسید.

  فوائد مداومت برزیارتعاشورا

 شیخ ما ثقة الا سلام نورى رحمه الله فرموده امّازیارتعاشوراء پسدرفضل و مقام آن بس که ازسنخ سایر زیارات نیست که بظاهر از انشاى و املاى معصومى باشد هر چند که از قلوبمطهّره ایشان چیزى جز آنچه از عالم بالا به آنجا رسد بیرون نیاید بلکه از سنخاحادیث قدسیّه است که به همین ترتیب اززیارتو لعن و سلام و دعا ازحضرت احدیّت جَلَّتْ عَظَمَتُه به جبرئیل امین و از او به خاتم النبیین صلى اللهعلیه و آله رسیده و به حسب تجربه مداومت به آندرچهل روز یا کمتردرقضاى حاجات و نیل مقاصد ودفع اعادى بى نظیر و لکن احسن فواید آن که از مواظبت آن بدست آمده فایده اى است کهدرکتاب دارالسّلام ذکرکردم و اجمال آن آنکه ثقه صالح متّقى حاجّ ملاحسن یزدى که از نیکان مجاورین نجفاشرف است و پیوسته مشغول عبادت وزیارتنقل کرد از ثقه امینحاجّ محمد على یزدى که مرد فاضل صالحى بوددریزد که دائماً مشغول اصلاحامر آخرت خود بود و شبهادرمقبره خارج یزد کهدرآن جماعتى از صلحا مدفونندو معروف است به مزار بسر مى برد و او را همسایه اى بود کهدرکودکى با هم بزرگ شده ودرنزد یک معلّم مى رفتند تاآنکه بزرگ شد و شغل عشّارى پیش گرفت تا آنکه مرد ودرهمان مقبره نزدیک محلّى کهآن مرد صالح بیتوته مى کرد دفن کردند پس او رادرخواب دید پس از گذشتن کمتراز ماهى کهدرهیئت نیکوئىاست پس به نزد او رفت و گفت من مى دانم مبداء و منتهاى کار تو و ظاهر و باطن تو راو نبودى از آنها که احتمال رود نیکىدرباطن ایشان و شغل تو مقتضىنبود جز عذاب را پس به کدام عمل به این مقام رسیدى گفت چنان است که گفتى و مندراشدّ عذاب بودم از روزوفات تا دیروز که زوجه استاد اشرف حدّاد فوت شد ودراین مکان او را دفن کردندو اشاره کرد به موضعى که قریب صد ذرع از او دور بود ودرشب وفات اوحضرت ابىعبداللّه الحسین علیه السلام سه مرتبه او رازیارتکرد ودرمرتبه سیّم امر فرمود بهرفع عذاب از این مقبره پس حالت ما نیکو شد ودرسعه و نعمت افتادیم پسازخواب متحیّرانه بیدار شد وحدّاد را نمى شناخت و محلّه او را نمى دانست پسدربازار حدّادان از او تفحصکرد و او را پیدا نمود از او پرسید براى تو زوجه اى بود گفت آرى دیروز وفات کرد واو رادرفلان مکان و همانموضع را اسم برد دفن کردم گفت او بهزیارتابى عبداللّه علیهالسلام رفته بود گفت نه گفت ذکر مصائب او مى کرد گفت نه گفت مجلس تعزیه دارى داشتگفت نه آنگاه پرسید چه مى جوئى خواب را نقل کرد گفت آن زن مواظبت داشت بهزیارتعاشوراء.

 اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا اَبا عَبدِ الله اَلسَّلامُ عَلَیکَ یَابْنَ رَسُوْلِ الله اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یَا بْنَ اَمیِرِ المُؤمِنِیَن وَ ابْنَ سَیِدِ الوَصیّیَن  اَلسَّلامُ عَلَیکَ یَا بْنَ فاطِمَةَ سَیِدَةِ  نِساءِ العْالَمِینَ    اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یَا ثَارَ الله وَ ابْنَ ثَارِهَ وَالوِتْرَ الْمَوْتُورَِ   اَلسَّلامُ عَلَیکَ وَ عَلَی الَأرواحِ الَّتِی حَلَتْ بِفِنآئِکَ عَلَیکُمْ مِنْی جَمِیعاً سَلامُ اللهِ اَبداً ما بَقَیتُ وَ بَقِیَ الّلَیْلُ وَ النَّهارُ یا اَبا عَبْدِ اللِه   لَقَدْ عَظُمَتِ الرَّزِیَّةُ وَ جَلَتْ وَ عَظُمَتِ الُمصیبَةُ بِکَ عَلَینْا وَ عَلی جَمیِع اَهْلِ الِأسْلِام َ جَلَّتْ وَ عَظُمَتِ اَلمُصیبَتُکَ فِی السَّمواتِ عَلی جَمیع اَهْلِ السَّمواتِ فَلَعَنَ اللهُ  اُمَّةً اَسَسَتْ اَساسَ الظُّلمِ وَ الْجُورِ  عَلَیکُمْ  اَهْلِ البَیتِ وَلَعَنْ اللهُ اُمَّةً دَفَعَتْکُمْ عَنْ مَراتِبِکُمُ الَّتی رَتَبَکُمُ اللهُ فیها وَ لَعَنَ   اللهُ اُمًه قَتَلَتکُمْ وَ لَعَنَ اللهُ المُمهِدِینَ  لَهُمْ بِا لتَّمْکیِنِ مِنْ قِتالِکُمْ بَرِئتُ اِلَی اللهِ وَ اِلَیکُمْ مِنهُمْ وَ اَشیاعِهِمْ وَ اَتْباعِهِمْ وَ اَوْلیائهِمْ یا اَبا عَبدِ الله اِنِیّ سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَکُمْ وَ حَربٌ لِمَنْ حارَبَکُم اِلی یُومِ القِیمةِ وَ لَعَنَ اللهُ آلَ زِیادٍ وَ آلَ مَروانَ  وَلَعَنَ اللهُ  بَنِی اُمَیةَ قاطِبَةً وَ لَعَنَ اللهُ بْنَ مَرجانَةً وَ لَعَنَ اللهُ عُمَرِبْنِ سَعْد وَ لَعَنَ اللهُ شِمّراً وَلَعَنَ اللهُ اُمةً اَسْرَجَتْ وَالجَمَتْ وَ  تَنَقَّبَتْ لِقِتالِکَ بِاَبی اَنتَ وَ اُمّی لَقَدْ عَظُمَ مُصابی بِکَ فَاَسئلُ اللهَ الَّذی اَکرَمَ مَقامَکَ وَ اَکْرَمَنی اَنْ یَرزُقَنی طَلَبَ ثارِکَ مَعَ اِمامٍ مَنصُورٍ مِنْ اَهْلِ بَیْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِه  اَللّهُمَّ اَجْعَلنی عِندکَ وَجیهًابِاالحُسَینِ عَلیهِ السَّلامُ  فیِ الدُنیا وَ الأخِرَةِ  یا اَبا عَبْدِ اللهِ  اِنی اَتَقرَّبُ اِلیَ اللهِ وَ اِلَی رَسُولِهِ وَ اِلَی اَمیرِ الُمؤمِنینَ وَ اِلی فاطِمَةً وَِاِلَی الْحَسَنْ وَ اِلَیکَ ِبمُوالاتِکَ وَ بِالَبَرائةِ  ِممَّنْ اَسَّسَ ذلِکَ وَ بَنی عَلیهِ بُنیانَهُ وَ جَری فی ظُلمِه  وَجَوْرِه عَلَیْکُمْ  وَ عَلی اَشیاعِکُمَ بَرِئتُ اِلیَ اللهِ وَ اِلیکُمْ مِنْهُمْ  وَ اَتَقَربُ اِلَی اللِهثمَّ اِلَیکُمْ بِموالاتِکُمْ وَ مُوالاةِ وَلِیکُمْ  وَ بِالبَرائةِ مِنْ اَعدائِکُمْ وَ النّاصِبینَ لَکُمُ الْحَرْبَ  وَبالبرآئةِ مِنْ اَشْیاعِهمْ وَ اَتْباعِهمْ اِنیّ سِلمٌ لِمَنْ سالَمَکُمْ وَ حَرْبٌ لِمَنْ حارَبَکُمْ  وَولٌّی لِمَن والاکُمْ وَ عَدُ وٌّ لِمَنْ عاداکٌمْ فَاَسُئلُ الله اَلذی اَکرَمَنی بِمَعرفَتِکُمْ  وَ مَعرفَةِ  اَولیائِکُمْ  وَرَزَقنِی اَلبرائَةَ مِن اَعدائِکُمْ اَنْ یَجعَلنِی مَعَکُمْ فی الدُّنیا وَ الاخرةِ  وَ اَن یُثَبِتَ لی عِنْدَکُمْ قَدَمَ صِدْقٍ فی الدُّنیا وَالأخرةِ وَ اَسَئلهُ اَن یُبَلغَنیَ المَقامَ الَمحمودَ َکُمُ عِنْدَ اللهِ وَ اَنْ یَرزُقَنی طَلَبَ ثاری مَعَ اِمامٍ هُدی ظا هِرٍ ناطِقٍ بِالحَقِ مِنْکُمْ وَ اَسئلُ اللهَ بِحَقِکُمْ وَ بِالشَانِ اَلذیِ لَکُمْ عِندهُ اَنْ  یَعطنِی بِمصابی بِکُمْ  اَفْضَلَ ما یُعْطِیَنی مُصاباً بِمُصیبةً ما اَعْظَمَها وَ اَعظمَ رَزَیِتها ِفی اِلاسلامِ وَ فی جَمیعَ السَّمواتِ وَ الارضِ اَللهُمَّ جْعَلنی فی مَقامی هذا ِممَنْ تَنالُهُ مِنکَ صلَواتٌ وَ رَحْمَةٌ وَ مَغْفِرةٌ اَللهُمَّ اَجْعَلْ مَحیایَ مَحیا مُحَّمَدٍآلِ مُحَّمَدٍ وَ مَماتی مَماتَ مُحمدٍ وَ آلِ مُحمدٍ اَللهمَّ اِنَّ هذا یَوْمٌ تَبرکَتْ به بنواُمَیَةَ وَ ابْنُ آکِلَةِالْاَکْبادِ الَّلعینُ ابنُ اللعینِ عَلی لِسانِک وَ لِسانِ نَبِیکَ صلیَّ الله علیهِ و اله فی کُلِ مَوْطِن وَ مَوقِفٍ وَقَفٍ  فیهِ نَبیکَ صلی الله علیهِ و اللهمَّ الَعن اَبا سُفیانَ وَ معاویةَ وَ یزیدَ بْنَ مُعاویةَ عَلیهِمْ مِنکَ الَّلعنةُ اَبَدَ الابِدینَ وَ هَذا یَوْمٌ فَرِحَتْ به آل زِیادٍ وَ آلُ مَروانَ   بِقَتلِهِمُ اَلحسُیَن صَلواتُ اللهِ عَلیهِ اَللهُمَّ  فَضاعَفْ عَلیهمُ اللعنَ منکَ وَالعذابِ الأَلیمَ اللهمَّ انی اتقربُ الیکَ فی هذا الیومِ وَفی مَوقفی هذا وَ اَیام حَیاتی بِالبرآئةِ مِنهم وَاللعنةِ عَلیهَمّْ السلامُ پس می گویی صَد مرتبه اللهمَّ العن اولَ ظالم ظلمَ حقَّ محمد و آل محمد و آخِرَ تابِع له علی ذالکَ اللهمَّ العنِ العصابةَ التی جاهدتِ الُحسین وَشایعتْ و بایِعتْ و تابِعتْ علی قِتله اللهمَّ العنهم جمیعاً پس میگوئی صدمرتبه السلام علیکَ یا ابا عَبداللهِ وَ علی الاَرواح الَّتی حَلت بفنآئِکَ علیکَ مِنی سلامُ الله ابداً مابَقیتُ وَ بقیَ اللیلُ وَ النهارَوَ لاجعلهُ اللهُ آخرَ العهدِمنی لزیارتکمْ اَلسَّلامُ عَلیَ الْحُسَیْنِ وَعَلی عَلِیِّ بْنِ الحُسَیْنِ وَ عَلی اَولادِ الْحُسَیْنِ وَ عَلی اَصْحابِ الْحُسَین پس می گوئی اللهمَ خُصَّ انتَ اَوّل ظالم باللعن منی وَابدَءُ به اولاًثمَّ الثانی وَالثالث َوَالرابعَ اللهمَّ العنِ یزید خامساً و العن عبیدَ اللهِ بن زیادٍ و ابن مرجانةَ و عُمَرَبْنَ سَعْد وَ شمراً و آلَ ابی سُفیانَ وَآلَ زیاد و آلَ مَروان و الی یوم القیامَة 

پس سجده می روی و میگوئی   اللهمَّ لکَ الحَمْدُ  حَمْدَ الشاکرینَ    لَکَ علی مصابهم الحمدُ للهِ علی عَظیمِ   رَزیتی اللهمَّ ارزقنی شَفاعَةَ الْحُسَیْنِ یَوْمَ  الْوُروُدِ وَثبِتْ لی قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدِکَ مَعَ  الحُسَینِ وَ اَصْحابِ الحُسَینِ الَّذینَ بَذَلُوا مُهَجَهُمْ دُوْنَ الحُسَینِ عَلَیه السَّلام التماس دعا

/ 2 نظر / 53 بازدید
طاهر

سلام : خسته نباشی خدا قوت

رائف

سلام به آقای توکل گل و گلاب خيلی وبلاگ خوبی دارين!!آفرين!! من رائف تمهيدي شاگردتون هستم!!!